Hằng năm, tại các khu vực trên toàn quốc, thường xuyên xảy ra các thảm họa tự nhiên như động đất, bão lũ.v.v. và tỉnh Shimane cũng đang chịu nhiều ảnh hưởng của các đợt thảm họa này.
Chính vì thế việc tìm hiểu trang bị cho mình những kiến thức, hành động cần thiết không chỉ khi xảy ra thảm họa, mà chuẩn bị trong cuộc sống thường này là rất quan trọng.