Một tình nguyện viên cung cấp, hỗ trợ, giúp đỡ cho người nước ngoài đã chịu thiệt hại trong hoặc gần Shimane khi thảm họa lớn đã xảy ra.

 Cụ thể, các hoạt động như dịch thông tin thảm họa, tuần tra sơ tán, cung cấp thông tin và lắng nghe cư dân nước ngoài tại các nhà tạm lánh được giả định.

Thông tin chi tiết