Là tình nguyện viên khi xảy ra thảm họa lớn, sẽ trợ giúp cho người ngoại quốc đã chịu thiệt hại do thảm họa trong tỉnh hoặc vùng lân cận.

Cụ thể, các hoạt động như dịch thông tin thảm họa, tuần tra sơ tán, cung cấp thông tin và lắng nghe cư dân nước ngoài tại các nhà tạm lánh được giả định.

Điều kiện đăng ký của “Người giúp đỡ”

  • Người có ý muốn hoạt động với vai trò tình nguyện viên tại khu vực bị nạn khi xảy ra thảm họa quy mô lớn trong tỉnh hay vùng lân cận.
  • Người đã tham gia khóa huấn luyện “Người trợ giúp” do SIC tổ chức.
  • Người có thể tham gia khóa huấn luyện được tổ chức trong tỉnh hoặc vùng lân cận.
  • Trên 18 tuổi và đang sống hoặc đang hộc và làm việc trong tỉnh hay vùng lân cận.

Cách thức đăng ký

Vui lòng điền thông tin vào “Đơn đăng ký Người trợ giúp người ngoại quốc khi thảm họa” và gửi tới SIC.

Quy trình khi thảm họa

Có thể sẽ thay đổi tùy vào mức độ, quy mô của thảm họa.

  1.  Phát sinh thảm họa
  2. Dựa vào sự đánh giá của SIC hay sự yêu cầu hợp tác từ các cơ quan khác sẽ yêu cầu sự hợp tác của “Người trợ giúp”
  3. Tập hợp người trợ giúp có khả năng hợp tác và thành lập trung tâm cứu trợ thảm họa đa ngôn ngữ
  4. Bắt đầu hoạt động

 

 

  • Trung tâm cứu trợ thảm họa đa ngôn ngữ là nơi nhằm trợ giúp cho người ngoại quốc mà tiến hành các hoạt động chủ yếu là thông dịch, hay dịch thật. Nơi thành lập sẽ khác nhau phụ thuộc vào nơi xảy ra thảm họa.
  • Về sự phong tỏa bao quát của Trung tâm cứu trợ thảm họa đa ngôn ngữ thì sẽ vừa nhìn tình trạng vừa đưa ra đánh giá.