Về những vấn đề khó khăn, chúng tôi sẽ trợ giúp, làm liên tục và nhất quán từ tư vấn tới giải quyết. Trả lời bằng các thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Tagalog, tiếng Bồ Đào Nha.