Dưới đây là những hỏi đáp thực tế mà SIC đã tiếp nhận và tư vấn.

Người muốn biết rõ hơn hay muốn biết những thông tin chưa được đăng bên dưới, xin vui lòng liên hệ tới Trung tâm quốc tế tỉnh Shimane.