Q: Tôi muốn biết cách sử lí những đồ vật hỏng không dùng được nữa. Những nơi không tốn tiền thỉ tốt.
A:

Cách sử lí của các thành phố la khác nhau.Vui lòng liên lạc tới thành phố mà bạn đang sống để biết thêm chi tiết.