Q: Có các hội giao lưu với người nước ngoài?
A:

Chúng tôi sẽ giới thiệu các sự kiện đã được gửi tới trung tâm.