Chương trình “Người chăm sóc trẻ em” là gì?

Là chương trình giới thiệu người giúp đỡ, chăm sóc trẻ em mà đã được trung tâm quốc tế tỉnh Shimane (SIC) thẩm định năng lực cho các trường hay các Phòng, ban giáo dục trong tỉnh có yêu cầu.

Trong chương trình này có “Giúp đỡ phiên dịch và thông dịch” liên quan tới sinh hoạt ở trường học và “Giúp đỡ dạy tiếng Nhật ” cho các học sinh nước ngoài hay trẻ em Nhật Bản quay trở về nước.

Quy trình cho tới khi giới thiệu “Người chăm sóc trẻ em”

Điều kiện hỗ trợ

Số lần hỗ trợ

Về nguyên tắc: Mới tới Nhật trong vòng 6 tháng thì 1 tuần 3 lần, trên 6 tháng đến dưới 3 năm thì 1 tuần 1 lần. Thời gian hỗ trợ tối đa của mỗi lần là 4 tiếng.

Báo cáo công việc

Về nguyên tắc thì không cần báo cáo công việc về SIC. Tuy nhiên, về tài liệu dạy học hoặc phương pháp hỗ trợ thì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 Phụ trách kinh phí

Phí giao thông và tiền lễ cho người hỗ trợ do người thỉnh cầu chi trả.