Trung tâm Quốc tế Shimane hiện tại đang phái cử thông dịch viên với nhiều bối cảnh khác nhau trong cuộc sống thường ngày (cơ quan hành chính, giáo dục, chăm sóc y tế, phúc lợi, các hoạt  động tư vấn khác, các hoạt động hiệp hội cộng đồng, v.v.) để người dân nước ngoài có yên tâm sinh sống tại tỉnh Shimane. Chúng tôi sẽ là cầu nói để truyền tải ngôn ngữ và sự khác biệt của các nền văn hóa nhằm giúp mọi ngừời có thể yên tâm khi giao tiếp.

Miễn phí sử dụng.

※Hiện tại, các lĩnh vực thông dịch liên quan đến ngôn ngữ Bồ Đào Nha đang được tạm dừng.

Cách thức đăng kí yêu cầu phái cử thông dịch viên tình nguyện

  1. Người yêu phái cử thông dịch vui lòng viết rõ nội dung cần thông dịch vào đơn đăng kí.
  2. Sau khi gửi thư đăng kí, bạn sẽ nhận được phản hồi từ địa chỉ mail tsuuyaku@sic-info.org, vui lòng xác nhận nội dung mail đã nhận được. Trong trường hợp không nhận được mail phản hồi, có nghĩa là bạn đã gửi nhầm địa chỉ mail, vui lòng xác nhận lại địa chỉ mail đã gửi. 
  3. Chúng tôi sẽ dựa vào nội dung yêu cầu thông dịch mà điều phối tình nguyện viên thông dịch.

   4. Sau khi đã quyết định được thông dịch viên, vào ngày được yêu cầu sẽ di chuyển trực tiếp đến hiện trường.

    5. Sau khi việc thông dịch kết thúc, cả người yêu cầu và thông dịch viên đều phải viết báo cáo hoạt động từ mẫu đơn được quy định.

 Những điều chú ý khi yêu cầu phái cử thông dịch

  1. Đoàn thể Pháp nhân vì lợi ích cộng đồng Trung tâm Quốc tế Shimane và tình nguyện viên thông dịch sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến công việc thông dịch của tình nguyện viên và các vấn đề phát sinh.
  2. Chúng tôi chỉ có thể phái cử thông dịch nếu bạn gửi đơn đăng kí ít nhất trước 4 ngày của ngày cần yêu cầu phái cử thông dịch.
  3. Tình nguyện viên thông dịch sẽ không làm thủ tục thay và không phiên dịch.
  4. Không được yêu cầu thông dịch viên phán đoán thay, hoặc cho lời khuyên.
  5. Trong trường hợp mail của bạn có cài đặt chế độ không nhận mail rác, vui lòng cài đặt lại để có thể nhận được mail từ  địa chỉ mail「sic-info.org」
  6. Những thông tin của người đăng kí chúng tôi chỉ sử dụng vào mục đích phái cử tình nguyện viên thông dịch. Chúng tôi sẽ truyền tải đến tình nguyện viên thông dịch những thông tin cần thiết khi thông dịch.

Đơn đăng kí 

※Hiện tại, các lĩnh vực thông dịch liên quan đến ngôn ngữ Bồ Đào Nha đang được tạm dừng phái cử.

 

Đơn báo cáo sau khi hoàn thành (Người yêu cầu thông dịch)