Những hoạt động giúp đỡ cho cư dân nước ngoài muốn học tiếng Nhật được tổ chức ở nhiều địa điểm trong tỉnh. Thêm nữa, tại Trung tâm quốc tế tỉnh Shimane đang hỗ trợ việc học tiếng Nhật dựa trên các hoạt động như thực thi chương trình huấn luyện tiếng Nhật tập trung, ngắn hạn hướng tới các xí nghiệp đang nhận lao động nước ngoài, hay chương trình giới thiệu về “Tình nguyện viên tiếng Nhật -Giúp đỡ trẻ em”.