Chúng tôi giúp đỡ trẻ em nước ngoài với nhiều hoàn cảnh khác nhau, để sao cho các trẻ có thể phát triển trong cộng đồng. Ngoài ra chúng tôi còn thu thập những thông tin hữu ích để hỗ trợ.