Q: Có hỗ trợ giáo dục nào cho trẻ nhỏ từ năm sau nhập học tiểu học không?
A:

Có chế độ người chăm sóc trẻ nhỏ của SIC. Nếu có người đăng ký ở nơi bận ở thì có thể phái cử. Yêu cầu phái cử vì là từ trường học thông qua Ủy ban giáo dục thành phố, cho nên hãy trao đổi với trường học mà con bạn sẽ nhập học.

Khi bạn trao đổi với trường học nếu cần thông dịch chúng toio có thể phái cử tình nguyện viên thông dịch. SIC TEL:0852-31-5056

 

Q: Tôi nghe biết SIC có chương trình Tình nguyện viên tiếng Nhật cho các trẻ em ngoại quốc. Ở đâu trong tỉnh cũng có thể cử đi được?
A:

Người đăng ký chăm sóc trẻ em có thể có ở vùng bạn ở hoặc không. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giới thiệu. Trước tiên bạn hãy trao đổi với nhà trường.