Shanichi Nihongo Kyoushitsu (Thành phố Yasugi) (Dành cho người lớn)

Địa chỉ liên hệ Suyama
Tel: 0854-23-2048
Fax: 0854-23-2048
E-mail: shanichi.cs@city.yasugi.shimane.jp
Phí tham gia lớp học Miễn phí
Phí tham gia của tình nguyện viên Miễn phí
Hội trường Trung tâm giao lưu Shanichi thành phố Yasugi
安来市社日交流センター(安来市安来町1281-1)
Yasugishi Shanichi kooryuu sentaa (Yasugi shi, yasugi cho, 1281-1)
Thời gian Thứ 4 13:30~16:00

Unnan Nihongo Hiroba~SAKURA (Thành phố Unnan)

Địa chỉ liên hệ Takaki
Tel: 090-4699-3117
E-mail: y-nihongo@j.gmobb.jp
Phí tham gia lớp học 200 yên/1 buổi
Phí tham gia của tình nguyện viên 1000 yên/1 tháng
Hội trường Trung tâm giao lưu Shimogumatani thị trấn Kisugi
木次町下熊谷交流センター(雲南市木次町下熊谷1096-1)
Kisugichoo simokumatani kooryuu sentaa (Unnan shi, kisugi cho, shimokumatani 1096-1)
Thời gian Thứ 4 tuần thứ nhất và tuần thứ 3 17:30~19:30

Tình nguyện viên tiếng Nhật OKUIZUMO (Thị trấn Okuizumo)

Địa chỉ liên hệ Kato
E-mail: zw393v@okuizumo.ne.jp
Phí tham gia lớp học Miễn phí
Phí tham gia của tình nguyện viên Miễn phí
Hội trường Trung tâm cộng đồng Yokota thị trấn Okuizumo
奥出雲町横田コミュニティセンター【農村婦人の家】研修室
(奥出雲町横田1037)
Okuizumochoo Yokota komyuniti senntaa kenkyuushitsu
(Okuizumo cho, yokota 1037)
Thời gian Thứ 6 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 19:30~21:30

Nhóm lớp học tiếng Nhật AIUEO (Thị trấn Okinoshima)

Địa chỉ liên hệ Hunada
Tel: 08512-2-0592
Fax: 08512-2-0592
Phí tham gia lớp học 1000 yên
Phí tham gia của tình nguyện viên 1000 yên
Hội trường Nhà văn hóa Okishima
隠岐島文化会館(隠岐の島町西町吉田の二、2番地)
Okishima bunkakaikan (okinoshima cho, nishimachi, yoshida no 2,2 banchi)
Thời gian Thứ 3 19:30~21:00
Chủ Nhật 2 tiếng buổi sáng hoặc, buổi chiều