Upang ang dayuhang residente na naninirahan sa Shimane Prefecture ay magkaroon ng kapayapaan sa pang araw-araw na pamumuhay. Kami ay mag papadala ng interpreter ayon sa sitwasyon ng pamumuhay tulad ng (konsulta sa administratibong abogado, edukasyon, medikal, welfare at iba’t-ibang konsulta sa mga gawaing may kaugnayan sa residente, atbp).
Hindi lamang mga wika, kultura (pagkakaiba ng System),  hanggat maaari ay pinapanatili namin na maayos at malinis ang komunikasyon sa pagtulong sa mga dayuhang residente.

Ang paggamit ng sistemang ito ay wala pong bayad.

*Sa kasalukuyan, sinuspinde ang pagpapadala ng mga interpreter sa medikal sa wikang Portuguese.

Pag kakasunod-sunod ng pag-request  hanggang mag padala ng volunteer

 1. Sulatan ang Tagalog request form (nasa ibaba) at ilagay lahat ang detalye na gusto i-interpret at ipadala.
 2. Kapag natanggap na namin ang inyong kahilingan o request, kami po ay magpapadala sa iyo ng e-mail (tsuuyaku@sic-info.org) mangyari pong suriin ang mga detalye ng kahilingan. Kung hindi ka nakatanggap ng e-mail, ay maaaring hindi tama ang ipinasok na email address. Mangyaring paki e-mail po sa amin.
 3. Aayusin ng SIC ang pagpapadala ng mga boluntaryong tagasalin sa komunidad batay sa nilalaman ng kahilingan.
 4. Ang mga boluntaryong interpreter ng komunidad na ipinadala ay pupunta sa site sa araw ng kaganapan at gagawin ang trabaho bilang isang interpreter.
 5. Kapag ang interpreter ay tapos na, kailangang mag padala ng Completion Report Form (para sa mga humihiling), at pati na rin ang boluntaryo, ay kailangang mag padala ng Activity Report Form (para sa community interpreter volunteers).

Mga bagay na dapat pag-tuunan ng panasin

 1. Ang Shimane International Center at boluntaryong interpreter ay walang pananagotan sa mga interpretasyon at ang mga aktibidad na isinagawa sa kliyente.
 2. Maaari kang humiling mula sa form ng kahilingan,  4 na araw bago ang petsa ng kahilingan ng pag-papadala ng interpreter. Kung kulang na sa 4 na araw, mangyaring makipag-ugnay sa pamamagitan ng telepono. Gayunpaman, maaaring hindi masagot ang tawag sa telepono, sa dahilang wala ang staff na marunong mag-tagalog.
 3. Ang mga boluntaryong interpreter ay hindi maaaring mag-translate ng mga papeles o mga dokumento, at hindi rin maaaring gumawa ng mga pag-poproseso para sa inyo.
 4. Hindi maaaring magbigay o humingi ng payo sa mga boluntaryong interpreter.
 5. Kung ikaw ay naghihigpit sa pagtanggap ng mga e-mail “spam”, mangyaring paki ayos po ng setting ng e-mail para makatanggap mula sa “sic-info.org”.
 6. Ang impormasyon na inyong isinulat ay amin pong gagamitin para sa pagpapadala ng mga boluntaryong interpreter. Ang impormasyon na kinakailangan para sa gawaing interpretasyon ay amin pong ipapaalam sa boluntaryong interpreter.

Form ng pag-hiling ng interpreter

*Sa kasalukuyan, sinuspinde ang pagpapadala ng mga interpreter sa medikal sa wikang Portuguese.

Tagalog  request form

Huling report para sa pag-hiling

 Tagalog final report form