Upang ang dayuhang residente na naninirahan sa Shimane Prefecture ay magkaroon ng kapayapaan sa pang araw-araw na pamumuhay. Kami ay mag papadala ng interpreter ayon sa sitwasyon ng pamumuhay tulad ng (konsulta sa administratibong abogado, edukasyon, medikal, welfare at iba’t-ibang konsulta sa mga gawaing may kaugnayan sa residente, atbp).
Hindi lamang mga wika, kultura (pagkakaiba ng System),  hanggat maaari ay pinapanatili namin na maayos at malinis ang komunikasyon sa pagtulong sa mga dayuhang residente.

Ang paggamit ng sistemang ito ay wala pong bayad.

*Sa kasalukuyan, sinuspinde ang pagpapadala ng mga interpreter sa medikal sa wikang Portuguese.

Mga pag-iingat kapag nagpapadala

 • Kung hindi ka magsumite ng confirmation slip upang maiwasan ang pagkalat ng bagong impeksyon sa coronavirus, o kung hindi mo kami makontak sa araw ng interpretasyon, hindi kami maaaring magpapadala ng boluntaryong interpreter.
 • Kung ang kliyente, ang taong kasama ng kliyente, o ang taong kasama ng interpreter ay may sintomas ng sipon, tulad ng lagnat, matinding pagkapagod (malaise), dyspnea (dyspnea), o ubo, ay hindi maaaring magpadala ng boluntaryong interpreter, interpretasyon lamang sa telepono ang maaaring gamitin.
 • Depende sa pagkalat ng domestic infection, kung lumabas ka ng prefecture o planong lumabas ng prefecture sa loob ng 14 na araw, kumain o uminom kasama ng mga tao sa labas ng prefecture sa loob ng 14 na araw ay hindi kami maaaring magpadala ng interpreter.

Pakisuri ang URL sa ibaba para sa tugon ng Shimane Prefecture.

【Shimane prefecture HP (To the residents of the prefecture)】

https://www.pref.shimane.lg.jp/emergency/gaikokujinnsienn/information_covid19.html

Pag kakasunod-sunod ng pag-request  hanggang mag padala ng volunteer

 1. Sulatan ang Tagalog request form (nasa ibaba) at ilagay lahat ang detalye na gusto i-interpret at ipadala.
 2. Kapag natanggap na namin ang inyong kahilingan o request, kami po ay magpapadala sa iyo ng e-mail (tsuuyaku@sic-info.org) mangyari pong suriin ang mga detalye ng kahilingan. Kung hindi ka nakatanggap ng e-mail, ay maaaring hindi tama ang ipinasok na email address. Mangyaring paki e-mail po sa amin.
 3. Magpapadala ang SIC ng isang slip ng kumpirmasyon sa kliyente para maiwasan ang pagkalat ng bagong impeksyon sa coronavirus. Mayroon kaming mga katanungan tungkol sa iyong pisikal na kalagayan at tungkol sa paglabas sa prefecture. Paki sagutan po lamang.
 4. Kapag natanggap ng SIC ang slip ng kumpirmasyon, magpapasya kami kung maaaring magpadala. Kung okay na magpadala, mag-aayos kami ng isang interpreter. Kung hindi kami makapagpadala, gagabayan ka namin sa isang interpreter sa telepono.
 5. Sa araw ng pagpapadala ng interpreter, susuriin namin muli ang iyong pisikal na kondisyon. Kung hindi ka namin makontak, hindi kami magpapadala ng interpreter.
 6. Mangyaring magpadala ng report pagkatapos ng interpretasyon.

Mga bagay na dapat pag-tuunan ng panasin

 1. Ang Shimane International Center at boluntaryong interpreter ay walang pananagotan sa mga interpretasyon at ang mga aktibidad na isinagawa sa kliyente.
 2. Maaari kang humiling mula sa form ng kahilingan hanggang  4 na araw bago ang petsa ng kahilingan ng pag-papadala ng interpreter. Kung wala ng 4 na araw, mangyaring makipag-ugnay sa pamamagitan ng telepono. Gayunpaman, maaaring hindi masagot ang tawag sa telepono, sa dahilang wala ang staff na marunong mag-tagalog.
 3. Ang mga boluntaryong interpreter ay hindi maaaring mag-translate ng mga papeles o mga dokumento, at hindi rin maaaring gumawa ng mga pag-poproseso para sa inyo.
 4. Hindi maaaring magbigay o humingi ng payo sa mga boluntaryong interpreter.
 5. Kung ikaw ay naghihigpit sa pagtanggap ng mga e-mail “spam”, mangyaring paki ayos po ng setting ng e-mail para makatanggap mula sa “sic-info.org”.
 6. Ang impormasyon na inyong isinulat ay amin pong gagamitin para sa pagpapadala ng mga boluntaryong interpreter. Ang impormasyon na kinakailangan para sa gawaing interpretasyon ay amin pong ipapaalam sa boluntaryong interpreter.

Form ng pag-hiling ng interpreter

*Sa kasalukuyan, sinuspinde ang pagpapadala ng mga interpreter sa medikal sa wikang Portuguese.

Tagalog  request form

Huling report para sa pag-hiling

 Tagalog final report form