Q: Nagpakasal ako sa taong iba ang nasyonalidad, pero gusto ko nang makipaghiwalay o mag-file ng diborsiyo. Pagkatapos ng diborsiyo, gusto kong bumalik sa sarili kong bansa. Mayroon bang solusyon para sa mga bagay gaya ng consolation money?
A:

Ang Shimane International Center at sa pakikipag-tulungan ng samahan ng Shimane Gyosei Shoshikai (Administrative Scrivener’s Association). Kung mag pafile ng diborsyo ay maaring kang makakuha ng consolation money. Ang libreng konsultasyon ng Administrative Scriveners’ ay isang beses lamang sa isang buwan ipinapatupad (sa main office at sa western branch) (kailangan ang mag pa reserba)

Maaring makapag-aplay ng Community Interpreter Volunteer Service                 Pakikontak lamang po kami sa                   main office: 0852-31-5056                           Western branch office: 0855-24-7456

Q: Tungkol sa administrative procedure, maari kang gumamit ng libreng administrative counseling of SIC. (Kailangang mag pareserba)
A:

Kung kailangan mo ng interpreter, ang SIC ay magpapadala ng Community Volunteer Interpreter. Makipagtulungan lamang at tumawag sa
(Main office TEL: 0852-31-5056, Western branch TEL: 0855-24-7456)

Q: Ako ay Filipina magpapakasal ako sa Japanese, gusto kong malaman ang tungkol sa kasal ng Japan at ang tamang administratibong pamamaraan.
A:

Maari kong ituro sa’yo ang flow ng general procedure o pangkalahatang pamamaraan.