Ang Shimane International Center po ay gumawa ng libro o aklat tungkol sa kalamidad “Disaster Handbook” kung tawagin, ito ay ginawa upang makatulong sa mga dayuhang residente upang makapaghanda kung sakaling dumating ang disaster o kalamidad. (pakitignan sa ibaba) Paki print-out itong handbook sapagkat ito’y kakailanganin.

Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang disaster. May iba’t-ibang disaster o kalamidad na naranasan ng ibang bansa, na baka maranasan ng Japan. Samakatuwid, pinakaimportanteng maging handa at alamin kung ano ang magagawa kapag dumating ang disaster o kalamidad.

Disaster Handbook sa ibat-ibang lengwahe (Marso 2012, pangalawang edisyon)

Disaster Handbook para sa mga dayuhang residente
– Maging handa para sa disaster o kalamidad at malaking sakunang mangyayari –
(Mga Lengwahe: Tagalog, Simple Japanese, English, Chinese, Portuguese, Korean)

Tagalog

English

Simple Japanese

Chinese

Portuguese

Korean

Paglilimbag, Superbisyon, Namamatnugot:
Kultura at Pandaigdig na Ugnayang Dibisyon (Culture and International Affairs), Shimane Prefecture / Fire and Disaster Prevention Division, Shimane Prefecture / Shimane International Center

Maaaring makita sa mga i-pad at i-phone ang “Disaster Handbook”

タガログ語版

*Hindi ipinagbibili o di dapat gamitin sa komersyal