Ang Shimane International Center po ay gumawa ng libro o aklat tungkol sa kalamidad “Disaster Handbook” kung tawagin, ito ay ginawa upang makatulong sa mga dayuhang residente upang makapaghanda kung sakaling dumating ang disaster o kalamidad. (pakitignan sa ibaba) Paki print-out itong handbook sapagkat ito’y kakailanganin.

Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang disaster. May iba’t-ibang disaster o kalamidad na naranasan ng ibang bansa, na baka maranasan ng Japan. Samakatuwid, pinakaimportanteng maging handa at alamin kung ano ang magagawa kapag dumating ang disaster o kalamidad.

Disaster Handbook sa ibat-ibang lengwahe (Marso 2023, pangatlong edisyon)

Disaster Handbook para sa mga dayuhang residente
– Maging handa para sa disaster o kalamidad at malaking sakunang mangyayari –
(Mga Lengwahe: Tagalog, Simple Japanese, English, Chinese, Portuguese, Vietnamese)

Publisher: Culture and International Affairs Division, Department of Environment and Civic Affairs, Shimane Prefectural Government

Supervision: Disaster prevention and Crisis Management Division, Department of Disaster Prevention, Shimane Prefectural Government

Editor: Shimane International Center

Tagalog

Ingles

Wikang Hapon

Tsino

Portuguese

Vietnamese

*Hindi ipinagbibili o di dapat gamitin sa komersyal

MAPA ng paglikas Sheet (Worksheet ng handbook sa pag-iwas sa Disaster)

Tagalog

Wikang Hapon

Ingles

Tsino

Portuguese

Vietnamese