Q: May posibilidad ba na ang pamilyang bumisita sa Japan, na may bisang "visiting relatives" ay makagamit ng National Health Insurance?
A:

Ang kapamilyang mayroong 3 buwang bisang pamamalagi ay hindi maaring makakuha ng National Health Insurance o maaari silang makakuha ng private insurance?

Q: Gusto kong mag-apply ng National Health Insurance, pero hindi ako nakakaintindi ng Japanese. Ano ang dapat kong gawin?
A:

Maari kang mag-apply nito sa opisina ng munisipyo ng inyong tinitirhan. Kung namumroblema ka tungkol sa lengguwahe o wikang gagamitin,  tumawag ka lamang sa SIC at mag papadala ng tagapagsalin sa wika na  makakasama mo. Ang numero ng telepono kung kakailanganin mo ay (TEL 0852-31-5056).

Q: Gusto kong malaman kung saan ang pension record ko, saan ko makikita o mapupuntahan ang impormasyon tungkol dito?
A:

Ito ay nasa opisina ng panlipunang pagpapaseguro para sa mga nasasakupang naninirahan sa mga siyudad, mga bayan at nayon (village). Kung ikaw ay nakatira sa Matsue, mayroong Matsue social insurance office.

(TEL: 0852- 23-9452)

Q: Ang anak ko ay biglang nagkasakit at gusto kong dalhin sa hospital, pero hindi ako marunong mag salita ng wikang Hapon, Maari po ba kayong magpadala ng taga-pagsalin ng wika?
A:

Ang SIC (Shimane International Center) ay nagpapadala ng Interpreter o tagapagsalin sa mga wika.