Impormasyon sa disaster

※ Ang pag-salin sa maraming wika ay batay sa google.

Mga Impormasyon ng paghahanda sa disaster

Pagpapalitang Pagtawag Mensahe ayon sa disaster o kalamidad

Mobile Phone Internet Para sa Disaster Message Board Service