Q: Gusto kong malaman kung paanong magtrabaho sa Amerika?
A:

Pakitawagan ang American Embassy para sa iba pang katanungan. (Numero ng telepono: 03-3224-5000)

Q: Maari ba ang pamilya na galing sa kanyang sariling-bayan ay makapag-aplay ng extension ng bisa para visiting relatives visa?
A:

Ang bisa ng pagbibisita sa kamag-anak ay pinaka-matagal na ang 3 buwan. Mag-aplay lamang kayo ng extention procedure sa Opisina ng Imigrasyon ng Matsue-shi (134-10 Mukojima-cho, Matsue-shi TEL: 0852-21-3834) depende po ito sa magiging hatol ng Kawanihan ng Imigrasyon kung mapapahintulutan.

Q: Nag-aaral ako ngayon sa Japan, maaari bang sabihin mo sa akin ang mga pamamaraan kung paano ko mapapapunta ang aking asawa sa Japan?
A:

Maari kang mag-aplay ng Family Visiting Visa

Mga dokumentong kailangan para sa iyong asawa (spouse):

  1. Dalawang ID photo ng asawa (4cmx3cm)
  2. Pagpapatunay o katibayan ng kasal
  3. Opisyal na dokumento ng katibayan sa kasal
  4. Ang pagsasalin sa wikang hapon ng opisyal na dokumento ng katibayan sa kasal.
  5. Kopya na nakarehistro ang pamilya sa bansa.
  6. Kopya ng Pasaporte lalaki man o babae

Mga kakailanganin dokumento ng mga foreign student

  1. Kalagayan sa paninirahan o Residence status
  2. Pasaporte
  3. Certificate of Alien Registration
  4. kasulatan na nagpapatunay sa economic ability(gaya ng Certificate of scholarship o bank transfer certificate.

(Ang mga sagot dito ay nagmula sa information center ng Kawanihan ng Imigrasyon sa Hiroshima)

Q: Gusto kong papuntahin ang anak kong lalaki na nasa high school dito sa Japan. Maari ba siyang pumasok sa Japanese high school? Gusto kong malaman kung magkano ang magagastos at Anong klaseng mga pamamaraan ang dapat kong gawin?
A:

Hinggil sa pagpapadala ng anak sa Japan, maaari kang tumawag sa Matsue Branch ng Hiroshima Immigration Bureau sa 4F ng Matsue Region Joint Government Building, Mukoujima-cho Matsue, 134-10, o tawagan sa numero 0852-21-3834. Ang Hiroshima Immigration Bureau ay matatagpuan sa 11F Hiroshima Joint Government Building, 2 Gokan, Ue Hacchobori Naka-ku Hiroshima, 6-30, o tumawag sa 082-221-4412.

Tungkol naman sa high school admissions o mga babayaran, pakitawagan ang information window ng Prefecture Senior High School Education Section (1 Tonomachi, Matsue-shi, TEL: 0852-22-5410 Pls. contact the various groups directly with inquiries.

Ang SIC (TEL: 0852-31-5056) ay nagpapakilala o nagpapadala ng Community Interpreter Volunteer Service. Kaya, mag-sabi lamang sa amin kung kailangan ng interpreter.

Q: Pumunta ako sa Japan upang mag-aral ng Japanese language. Maaari rin ba akong magtrabaho sa Japan?
A:

Ang residence status mo ay hindi nagpapahintulot na magtrabaho ka sapagkat pumarito ka upang matuto o mag-aral lamang ng Japanese language. Pero may na posibilidad makapagtrabaho ng part-time job para makatulong sa mga gastusin. Pagkatapos kailangan mong mag-aplay para sa “engaging ng activity outside scope permitted”.

. Pakitanong lamang ang mga datalye sa information center sa Hiroshima.
(Foreign resident generalization information center TEL: 082-502-6060)