Maaaring matuto ng wikang Hapon na dalawa lang kayo ng guro (man to man) alinsunod sa mga layunin ng pag-aaral.
Merong mga  volunteer group sa prefecture na maaari kang matuto ng wikang Hapon.

Bilang ng mga taong subscriber 98 (mula noong Ika-31 ng Marso, 2012 hanggang ngayon)

Listahan ng Japanese class sa Shimane