Pag hanap ng trabaho

Ang “hello work” ay libreng ahensya para sa paghahanap ng trabaho na nag lilingkod para sa mga walang trabaho. Mayroon ding interpreter sa “hello work”. Susuriin ang inyong resident card kung pwede kayong mag trabaho.

Kontrak ng pagtatrabaho

Tiyaking mag-sign isang kontrata kapag nag trabaho at alamin ang mga kondisyon sa trabaho tulad ng sweldo at oras ng pagtatrabaho.
Dito sa Japan ay may mga Pamantayan sa Labor Act, Minimum na sahod Act, Occupational Safety and Health Act, ay ibibigay sa mga manggagawang dayuhan. Kapag may problema, mangyaring kumonsulta sa Labor Office sa lalong madaling panahon.

Insurance ng mga mang-gagawa

Ang lahat ng kumpanya ay kinakailangang sumali sa insurance. Ang workers insurance ay sinasakop ang Worker’s compensation insurance, Employment insurance, Health insurance at pensiyon insurance.

Kung magkakaroon ng problema

Mga problema tulad ng hindi pagtaas at di nabayarang sahod, mangyaring kumonsulta agad sa kagawaran ng manggagawa at munisipal ng mga pamantayan para sa manggagawa o kaya ay komunsulta sa “Houterasu”.