Q: Mayron bang English translation sa recipe ng pagkain ng mga sanggol?
A:

Pakitingnan lamang sa “Multiligual child care information” ang tungkol dito.

Q: Ako ay dayuhang residente na mag kakaanak sa Japan, maaari bang pakituro sa akin kung saan ako puwedeng mag-aral ng Japanese para sa pag-aalaga ng bata pagkatapos manganak?
A:

Nagpapakilala ako ng mga gawain at lugar ng mga Japanese volunteer group.

Mayroon ding nagbibigay ng Japanese classroom Map na nakalagay ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga klase sa Japanese na matatagpuan sa prefecture. Nasa lugar rin ito ng SIC homepage. (listahan ng mga Japanese classroom sa Shimane). Pakitingnan ang mga detalye ng lugar na nakalagay sa Mapa.

kung kailangan mo ng interpreter pagkatapos manganak, maari kaming magpadala kung iyong hihilingin.
(Tumawag lamang sa 0852-31-5056)

Q: Papapasukin ko ang aking anak sa nursery school abroad, maaari bang pakisalin sa wika ang brochure, sapagkat ito'y nakasulat sa wikang banyaga?
A:

Mayroong language study volunteer mula sa SIC.