Ito ay isang video tungkol sa impormasyon sa pamumuhay para sa mga dayuhang residente na nakatira sa Shimane Prefecture.

Mga Batas at kaugalian sa pamumuhay

Pag-aaral ng wikang hapon

Impormasyon sa Suporta