Ang impormasyon tungkol sa mga klase sa wikang Hapon sa Shimane Prefecture.
Ang data para sa bawat silid-aralan ng Hapon ay nilikha batay sa impormasyong natanggap mula sa bawat silid aralan.