Kapag na buntis

Makakatanggap po kayo ng galing sa munisipyo ng manual para sa ina at anak, rekord ng sanggol at para sa pagsusuri ng kalusugan ng sanggol

Gastos sa panganganak

Kapag dito (Japan) nanganak, kapag normal ang panganganak ay 1lingong maoospital, kapag nasesaryan ay 10 araw o 2 lingong maoospital. Ang magagastos ay 30-50 yen (lapad). Ang ibinayad sa panganganak ay pwedeng mapabalik dahil sa sistema ng gobyerno.

Pag kapanganak

Iparekord sa munisipyo kapag nakapanganak na, sa loob ng 14 na araw. At kung ipapaalam sa health insurance ang pagkapanganak ay may matatanggap na allowance na apat napung (40) yen (lapad).

Kung ang mga magulang ng bata ay parehong dayuhan, bukod sa pag paparekord sa munisipyo ay may kailangan pang gawin na pamamaraan.

  • Pagkuha ng visa application → Regional Immigration Bureau (pagkapanganak sa loob ng 30 araw)
  • Report sa gobyerno ng sariling bansa → Makipag-ugnay sa embahada o konsulado

Pag-aalaga sa bata

Alinsunod sa paglaki ng sanggol, may mga medikal na pagsusuri, pagbabakuna, konsultasyon sa pag-aalaga ng bata, at iba pa. Ang pagbabakuna ay maaaring iba ito sa iyong bansa. Kapag bumisita sa Japan sa panahon na hindi pa tapos ang pagbabakuna o kapag bumalik na sa sariling bansa, ay mangyari lamang pong kumonsulta sa munisipal na tanggapan o pedyatrisyan.

Maaari pong I-download ang iba’t-ibang lengwahe ng bersyon ng “Immunization and Children’s Health 2017 Edition”sa website ng Foundation Immunization Research Center.

 • Immunization and Children’s Health 2020 edition

Kindergarten · Nursery school

Ang mga Japanese kindergarten · nursery schools ay nakikipagtulungan sa mga magulang sa pagpaplano para sa pagpapalaki ng bata.

Ito ay “contact book” na nag-uugnay sa kindergarten · nursery school at kapamilya.

Ipapakilala kung ano ang isusulat at paano ang pagsulat sa  “contact book. (Wikang Hapon · Ingles · Tsino · Koreano)

Support site for foreign guardians (Let’s write contact book for kindergarten and nursery school) (Ingles)

Allowance ng bata

Kapag ipinaalam at ipinarekord ang bata sa munisipyo at nakatira sa bansa (Japan) ay magkakaroon ng allowance hanggang matapos ng junior high school. Ang allowance ay ibabase sa edad at kung ilan ang anak.

Ang pag suporta ng “Kokkoro” (pangalan ng grupo)

Kapag pumunta sa munisipyo at nag paisyu ng card, ang isang pamilya ay makakatanggap ng card “kokkoro card”. Kapag meron nito ay magkakaroon ng discount sa mga lugar na pwede itong gamitin.