Habang nag-aaral ng wikang Hapon ay maaaring gamitin bilang tuluyan ang training center. Ang training center ay bukas din ng Sabado, Linggo at araw holiday.

Tungkol sa pagsasanay ng wikang Hapon

Maaaring lumikha ng isang programa ayon sa pagsasanay at mga pangangailangan ng mga organisasyon sa pag tanggap ng mga dayuhan.

Tungkol sa kapasidad ng pasilidad

Pasilidad sa pagsasanay

 • Unang silid sa pagsasanay/Kusina: 20 katao
 • Pangalawang silid sa pagsasanay: 12 katao
 • Pangatlong silid sa pagsasanay: 12katao

Silid para sa accomodation

 • Pang dalawahang tao (kama sa ibaba at taas) na kwarto: 14 na kwarto (28 katao)
 • Pang isahang tao na kwarto: 2 kwarto (2 katao)

Tungkol sa bayad sa pag-gamit ng silid pagsasanay (bukod ang tax)

Bayad sa pag sasanay ng wikang Hapon

 • 1 klase, ang bayad sa 1 araw  ay 21,000 yen (hanggang 6 na katao)
 • 1 klase, kung mahigit sa 7 katao,  ayon sa naka sulat sa taas na bayad (21,000 yen) ay madadagdagan ng 3,000 yen na bayad, ayon sa dami ng nadagdag na katao.

Bayad sa silid na tutuluyan

 • Sa isang kwarto na 1 tao lamang ang gagamit, ang bayad sa isang gabi ay 2,100 yen.
 • Sa isang kwarto na 2 katao ang gagamit, ang bayad sa isang gabi ay 1,600 yen

Bayad sa pag-gamit ng silid sa pagsasanay

 • Ang bayad sa silid na malaki (may kusina) sa loob na 4 na oras o kalahating araw ay 5,000 yen.
 • Ang bayad sa pang-una, pangalawa, pangatlong silid ng pagsasanay sa loob ng 4 na oras o kalahating araw ay 3,000 yen.

Kung nais na gamitin, para sa mga gawain ng multicultural at international exchange at kooperasyon at pribadong organisasyon, ay maaari ma-exempted sa mga gastos sa pagsasanay at mga bayarin. Mangyaring makipag-ugnay sa SIC para sa karagdagang impormasyon.