Maaaring gawin ang pagsasanay sa wikang Hapon, mga gawaing pang internasyonal na pagpapalitan at akomodasyon.

Ang training center ay maaaring gamitin tuwing Sabado, Linggo at araw holiday.

Tungkol sa pagsasanay ng wikang Hapon

Maaaring lumikha ng isang programa ng pagsasanay sa wikang Hapon na nakakatugon sa mga pangangailangan ng samahang tumatanggap ng mga dayuhan.

Tungkol sa kapasidad ng pasilidad

Pasilidad sa pagsasanay

 • Unang silid sa pagsasanay/Kusina: 16 katao
 • Pangalawang silid sa pagsasanay: 8 katao
 • Pangatlong silid sa pagsasanay: 8 katao

Upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon sa Coronavirus, ay sundin ang mga sumusunod na kundisyon kapag gagamitin ang silid ng pagsasanay. (bagong update Hulyo 1, 2021)

 • Upang malabanan ang nakakahawang sakit kailangan ang “pagsusuot ng mask”, “malinis na kamay tulad ng paghuhugas ng kamay”, “pag-iwas sa masisikip at malapitang pakikipag-ugnay”, “sapat na bentilasyon”, “pagsukat ng temperatura”, at “iwasan ang malakas na boses”.
 • Tanggihan ang paggamit ng pasilidad ng mga taong may lagnat o iba pang karamdaman.
 • Ang mga aplikante ay dapat gumawa ng listahan ng mga pangalan ng lahat ng mga gagamit ng pasilidad at kontak sa pakikipag-ugnay at itago ito ng isang buwan.
 • Kung ang may taong nahawahan sa gumagamit ng pasilidad, makipagtulungan sa pagsisiyasat na isasagawa ng sentro ng kalusugan.

Silid para sa akomodasyon

 • Pang dalawahang tao (kama sa ibaba at taas) na kwarto: 14 na kwarto (28 katao)
 • Pang isahang tao na kwarto: 1 kwarto (1 katao)

Upang maiwasan ang pagkalat ng bagong impeksyon sa coronavirus, ang mga silid sa pasilidad ay gagawing isang tao lamang sa bawat silid.

Tungkol sa bayad ng pag-gamit ng silid (kasama ang tax)

Bayad sa pag sasanay ng wikang Hapon

 • 1 klase, ang bayad sa 1 araw  ay 23,100 yen (hanggang 6 na katao)
 • 1 klase, kung mahigit sa 7 katao,  ayon sa naka sulat sa taas na bayad (23,100 yen) ay madadagdagan ng 3,300 yen bawat isang katao.

Bayad sa silid na tutuluyan

 • Sa isang kwarto na 1 tao lamang ang gagamit, ang bayad sa isang gabi ay 3,410 yen.
 • Sa isang kwarto na 2 katao ang gagamit, ang bayad sa isang gabi ay 2,860 yen

Bayad sa pag-gamit ng silid sa pagsasanay

 • Ang bayad sa silid na malaki (kapag ginamit ang kusina) sa loob na 4 na oras o kalahating araw ay 5,500 yen.
 • Ang bayad sa pang-una, pangalawa, pangatlong silid ng pagsasanay sa loob ng 4 na oras o kalahating araw ay 3,300 yen.

※ Kapag ginamit sa multikultural na simbiyosismo, internasyonal na pagpapalitan, at mga aktibidad ng pakikipagtulungan na isinasagawa ng mga pribadong organisasyon, maaaring mabawasan ang mga bayad sa pagsasanay at paggamit. Mangyaring makipag-ugnayan po lamang sa SIC para sa iba pang mga detalye.