“Gusto kong mag-aral ng wikang Hapon…”

“Ano ang mga pamamaraan sa pagkuha ng international marriage?” etc…

Ang SIC ay nag hahatid ng mga impormasyon at maaaring kumonsulta gamit ang iba’t-ibang wika, gaya ng (Ingles, Tagalog, Intsik at Portuguese) para sa mga taga-ibang bansang naninirahan sa Shimane, para magkaroon ng matiwasay na pamumuhay.

konsulta sa wikang Hapon / maaari din pong komunsulta ang mga Hapon.

  • Ingles at Tagalog … Lunes, Martes, Miyerkules at Biyernes (walang konsultasyon kapag pista opisyal, katapusan ng taon at bagong taon) 8:30-17:15
  • Chinese … Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes (hindi kasama ang pista opisyal, katapusan ng taon at bagong taon)  8:30-17:15
  • Portuguese … Paki tingnan po lamang ang aming website para sa schedule ng konsultasyon.

※ Para sa iba pang detalye ng iskedyul, mangyaring tingnan po lamang ang mga anunsyo sa website.