“Gusto kong mag-aral ng wikang Hapon…”

“Ano ang mga pamamaraan sa pagkuha ng international marriage?” etc…

Ang SIC ay nag hahatid ng mga impormasyon at maaaring kumonsulta gamit ang iba’t-ibang wika, gaya ng (Ingles, Tagalog, Intsik at Portuguese) para sa mga taga-ibang bansang naninirahan sa Shimane, para magkaroon ng matiwasay na pamumuhay.