Lengwahe ng Hapones sa Edukasyon Suportang Interpretasyon / Ang pagkakasalin sa ibang wika ay ginawa ng nagboboluntaryo.

Ano ang “Suporta para sa mga Bata”?

paglalarawan ng halimbawa ng Imahe

Ang Shimane International Center (SIC) ay nagpapakilala ng “Mga Taga-suporta sa mga bata” ito ay ibinubuk o nagpapareserba sa SIC sa mga taga-ibang bansa at mga pamilya ng hapones na nakabalik na mula sa ibayong dagat kapag ang SIC ay napahintulutan ng bawat paaralan sa prefecture o sa board of education.

Ang “Tagasuporta ng mga Bata” ay mayroong “Japanese Language Education Supporter” para sa mga taga-ibang bansang residente at mga pamilyadong hapones na nakabalik na mula sa ibayong dagat at ang pagsasalin / pag-iinterpretasyon ay maari ring makuha.

Ang flow chart tungkol sa “Suporta ng mga Bata”

Daloy ng " Sumosuporta sa mga bata" panimula

  1. Kahilingan(commission): Bawat Eskwelahan o Paaralan → Board of Municipal Education (sa eskwelahan ng elementarya junior high scool) / Board of Prefectural Education para sa high school division (prefectural high school, espesyal na suporta sa eskwelahan) / General affairs department (sa pribadong eskwelahan) → Shimane International Center (SIC)
  2. Reperensiya o reference: Shimane International Center (SIC) ⇔ Suporta para sa mga bata
  3. Pagpapakilala: Shimane International Center (SIC) → Board of Municipal Education (sa eskwelahan ng elementarya junior high scool) / Board of Prefectural Education para sa high school division (prefectural high school, espesyal na suporta sa eskwelahan) / General affairs department (sa pribadong eskwelahan → Bawat Eskwelahan o Paaralan

* Makipag-alam lamang po sa mga detalye ng suporta sa pagitan ng kliyente(sa eskwelahan, sa board of education) at sa tagasupota.

Sumusuportang panunungkol o paghawak ng mga tungkulin

Ang kadalasan suportang ginagamit

Sa alituntunin o patakaran,ang tagasuporta ay maaring maipadala sa pinakamaraming tatlong beses sa isang linggo sa loob ng anim na buwan (6 months) at isang beses sa isang linggo sa mahigit anim na buwan hanggang sa ilalim ng mga tatlong (3) taon mula noon dumating ang mga estudyante sa Matsue. Ang tagasuporta ay maaring bumisita sa panahong pinakamarami na ang apat na oras.

Pag-uulat ng mga gawain

Sa alituntunin, ang kliyente ay hindi maaring gumawa o mangasiwa ng obligasyong pag-uulat.

Cost burden o halagang pasanin

Ang kliyente ang magdadala o magbibigay ng mga gantimpala o reward at ang halaga ng mga transportasyon sa tagasuporta.