Pag suporta sa mga banyaga o dayuhang mag-aaral sa pag-tuturo ng wikang Hapon sa paaralan at gumawa ng interpretasyon at pagsasalin ng wika o translation ayon sa pag-aaral/Pag babalik o pag pasok sa bansa. Nag papakilala at tumutugon sa kahilingan ng bawat paaralan at ng Board of Education sa prefecture.

Pagkatapos ng pagsasanay na  sponsor ng Shimane International Center, mag sumite ng application form ang gustong mag parehistro, at kayo ay marerehistro bilang  taga-suporta ng mga bata.

Iba pang kinakailangan sa pag paparehistro

  •  Bilang sistema ay kinakailangang naninirahan sa Shimane prefecture o kaya ay nag tatrabaho/nag-aaral  sa Shimane ken.
  • Ang edad ay 18 gulang na taon pataas.

※Tungkol sa sistema at alituntunin ng suporta sa mga bata, tingnan ang (Suporta sa bata).