Aalalayan namin at tuturuan ng wikang Hapon ang mga dayuhang mag-aaral at mga batang nagbalik sa Japan, pati na rin ang pag-interpretasyon at pagsasalin ng wika para sa buhay sa paaralan. Tinutugunan namin ang mga kahilingan ng bawat paaralan at lupon ng edukasyon sa prefecture.

Ang mga tagasuporta ng bata ay maaaring magparehistro ayon sa mga sumusunod na kinakailangan sa pagpaparehistro.

Mga kailangan sa pag-paparehistro

  • Dumalo sa pagsasanay na nai-sponsor o itinalaga ng Shimane International Center.
  • Ayon sa sistema, kinakailangang naninirahan sa Shimane prefecture o kaya ay nag tatrabaho at nag-aaral  sa Shimane prefecture.
  • Ang edad ay 18 gulang na taon pataas.

※Tungkol sa sistema at alituntunin ng “suporta sa mga bata”, tingnan po lamang ang (Suporta sa bata).