Mga bagay na dapat pag-tuunan ng panasin

 1. Maaari kang humiling mula sa pahinang ito, mas maaga sa 4 na araw bago ang petsa ng kahilingan ng pag-papadala ng interpreter. Kung wala ng 4 na araw, mangyaring makipag-ugnay sa pamamagitan ng telepono. Gayunpaman, maaaring hindi masagot ang tawag sa telepono, sa dahilang wala ang staff na marunong mag-tagalog.
 2. Ang mga boluntaryong interpreter ay hindi maaaring mag-translate ng mga papeles o mga dokumento, at hindi rin maaaring gumawa ng mga pag-poproseso para sa inyo.
 3. Hindi maaaring magbigay o humingi ng payo sa mga boluntaryong interpreter.
 4. Kung ikaw ay naghihigpit sa pagtanggap ng mga e-mail “spam”, mangyaring paki ayos po ng setting ng e-mail para makatanggap mula sa “sic-info.org”.
 5. Ang impormasyon na inyong isinulat ay amin pong gagamitin para sa pagpapadala ng mga boluntaryong interpreter. Ang impormasyon na kinakailangan para sa gawaing interpretasyon ay amin pong ipapaalam sa boluntaryong interpreter.
 6. Ang may markang (*) ay kinakailangang sulatan. Siguraduhin po lamang na ipasok ito.

  Impormasyon ng humihiling

  Impormasyon ng interpretasyon

  ,

  Lengwahe*

  Wikang Hapon ⇔ Tagalog

  Mangyaring humiling ng maaga, mas maaga sa 4 na araw bago sumapit ang petsa ng schedule. Kung wala ng 4 na araw, mangyaring makipag-ugnay sa pamamagitan ng telepono.

  Hanggang 3 oras po lamang.

  : - :

  Nilalaman ng interpretasyon*


  Mangyaring isulat ang mga impormasyon tungkol sa nilalaman ng interpretasyon sa ibaba. Kung mayroong mga impormasyon ay madali naming maisasaayos ang boluntaryong interpreter at ang interpretasyon na isasagawa. Kapag hindi alam ang isusulat ay ilagay ang [hindi ko alam o ayaw kong ipaalam]


  Paki lagyan ng check kung maaaring mag-SKYPE.

  Mangyaring isulat ang mga impormasyon tungkol sa nilalaman ng interpretasyon sa ibaba. Kung mayroong mga impormasyon ay madali naming maisasaayos ang boluntaryong interpreter at ang interpretasyon na isasagawa. Kapag hindi alam ang isusulat ay ilagay ang [hindi ko alam o ayaw kong ipaalam]

  Kung may nais sabihin o may nais na ipahatid sa Shimane International Center at sa mga boluntaryong interpreter ay mangyaring pakisulat po lamang.

  Kasunduan

  Ang interpretasyong isinagawa at ang mga kaugnay nito ay hindi pananagutan ng Shimane International Center at ng mga boluntaryong interpreter.

  Kapag natanggap na namin ang inyong kahilingan o request, kami po ay magpapadala sa iyo ng e-mail, at ipapaalam po namin sa inyo na natanggap na namin ang inyong request para sa boluntaryong interpreter.