Ano po ang inyong masasabi sa pag-interpret sa pagkakataong ito?
Kailangang nyo pong gumawa ng report ng aktibidad ang nag-request ng interpreter. Batay sa report na ito, kukumpirmahin po namin ang oras ng aktibidad ng boluntaryong interpreter. Mangyari po lamang na mag-report.
Maaari po naming tanggihan ang inyong kahilingan ng interpretasyon sa susunod, kapag hindi nag-sulat ng report,.
Ang may markang (*) ay kinakailangan pong sulatan.

  Kung ang nag-susulat ng report na ito ay hindi ang kliyente na nakatanggap ng interpretasyon (halimbawa, asawa, tumutulong na tao, atbp.) Mangyari po lamang na sulatan ng iyong pangalan.

  Mangyari po lamang na ipasok ang numero ng pagtanggap, na makikita sa e-mail na ipinadala sa iyo na may pamagat na "Kumpirmasyon para sa pahiling ng komunidad boluntaryong interpreter"

  Mangyari po lamang na ipasok ang oras na nakumpirma sa volunteer interpreter.
  Kung hindi mo nakumpirma ang oras, mangyaring ilagay po lamang ang oras na kayo ay nag-hiwalay ng volunteer interpreter."

  : - :

  Grado para sa interpretasyon*


  Bad ⇔ Very Good

  Pagkatapos maipadala, magpapadala po kami sa inyo ng email na may pamagat na “Resibo ng huling report para sa komunidad boluntaryong interpreter ” sa email address na iyong ipinasok.
  Kung mayroon po kayong paghihigpit sa pag-tanggap ng e-mail tulad ng spam filter, mangyari po lamang na siguraduhing makakatanggap ka ng email mula sa sic-info.org.