Ang multilingual na bersyon ng dokumento para sa pagpapabakuna sa coronavirus ay nai-post sa website ng Ministry of Health, Labor at Welfare.

Para sa mga detalye, mangyaring suriin ang sumusunod na URL.

<Nai-post na dokumento>

  1. Prevaccination Screening Questionnaire para sa pagbabakuna sa COVID-19
  2. Mga tagubilin para sa pagbabakuna ng COVID-19
  3. Paunawa sa pagbabakuna ng COVID-19

<Mga sinusuportahang wika> 17 mga wika

Inges, Tsino (Pinasimple, Tradisyunal), Korean, Indonesian, Thai, Mongolian, Tagalog (Philippines), Portuguese, Spanish, Vietnamese, Burmese, Nepali, Khmer (Cambodia), French, Russian, Arab

<URL ng Ministry of Health, Labor and Welfare website>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html