Ang Shimane Prefecture ay nagbukas ng consultation desk para sa pagbabakuna ayon sa coronavirus noong ika-3 ng Marso.

Ang mga konsultasyon mula sa mga dayuhang residente ay patuloy na tatanggapin sa “Pangkalahatang konsultasyon ng Shimane Multikultural Consultation One-Stop Center” na itinatag sa Shimane International Center.

Numero ng telepono

070-3774-9329

Maaari din kumunsulta sa Skype.

SkypeID: Soudan @ SIC

Petsa at oras ng pagtanggap

Lunes hanggang Biyernes (hindi kasama ang mga piyesta opisyal) 9:00am-5:00pm

Suportadong wika

Ingles, Tsino, Tagalog (Philippines), Portuguese (Brazil), Vietnamese, Korean, Nepali, Indonesian, Thai, Spanish, Burmese, Khmer (Cambodia), Russian, French