Simula Hunyo 2019, kami po ay magtatatag ng tanggapan ng konsultasyon na tinatawag na “ONE STOP CENTER” sa Shimane International Center upang tumugon sa iba’t ibang impormasyon at konsultasyon tungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga dayuhang residente.
Libre po ang konsultasyon. Mahigpit po naming iingatan ang inyong sekreto. Huwag mag-alinlangang gamitin ito.

Nilalaman

Pamamaraan para sa paninirahan, trabaho, pangangalagang medikal, kapakanan, panganganak, pangangalaga sa bata, edukasyon ng mga bata, iba pang mga bagay tungkol sa pamumuhay.

Paano gamitin

1. Tawagan ang numero at sabihin, “Tagalog onegaishimasu” (Gusto kong makipag-usap sa Tagalog)
2. Mangyaring maghintay ng ilang sandali para ilipat sa interpreter.
3. Kausapin ang interpreter.
4. Maaaring kumunsulta sa isang propesyonal na institusyon nang direkta sa pamamagitan ng isang interpreter.
* Maaaring bumisita sa tanggapan para kumonsulta.

*Maari pong kumonsulta gamit ang SKYPE.

Telepono para sa Konsultasyon: 070-3774-9329
(May charge po ang tawag)

SKYPE ID: Soudan@sic (May charge po ang tawag)

Mga taong maaaring gumamit ng serbisyo

Mga dayuhang residente

Mga suportadong wika (20 na wika)

Ingles, Tsino (Beijing),Tagalog, Portuges, Vietnamese, Korean, Nepali, Indonesian,  Thai, Espanyol, Burmese, Khmer (Cambodia), Russian, French, Aleman, Italyano, Malay, Mongolian, Sinhala, Hindi

* Ang may salungguhit na wika ay ang mga wika na idinagdag noong Abril 2021.

Araw at Oras ng serbisyo

Lunes hanggang Biyernes 9:00 am hanggang 5:00 pm
(Maliban sa mga piyesta opisyal at ika-29 ng Disyembre hanggang ika-3 ng Enero)

Flyer

Japanese bersyon (A4 size)

Flyer (Wikang Hapon)

 

Mga leaflet ng wikang banyaga (card, harap at likod)

Tagalog