Ito ay isang paualala mula sa  Immigration Services Agency of Japan.

Dahil sa mga epekto ng bagong impeksyon sa coronavirus, ang mga nahihirapang bumalik sa sariling bansa at nais na magtrabaho ay pinapayagan na magtrabaho (part-time na trabaho) sa loob ng 28 oras sa isang linggo.

Para sa mga detalye, mangyaring suriin ang sumusunod na polyeto.

Pag-asikaso sa mga dayuhang nasyonal na nahihirapang bumalik sa kanilang sariling bansa o ibang bansa

Para sa mga dayuhang nais magtrabaho (ng part-time) dahil hindi
nakakabalik sa sariling bansa dahil sa COVID-19 at nahihirapang
mapanatil ang kabuhayan nila sa Japan.

Ang mga detalyadong nilalaman ay nakasulat din sa website ng Ministry of Justice. Mayroon multilingual na bersyon.

http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html