Ang kasalukuyang numero ng telepono na ginagamit ng boluntaryong interpreter sa Shimane International Center ay magbabago simula sa ika-5 ng Enero (Lunes). Wala pong pagbabago sa nakalagay sa form na numero ng FAX at e-mail address.

Paki tingnan lamang po sa ibaba ang pagbabago.
Bagong numero: 0852-31-5056
Lunes hanggang Biyernes 8:30-18:30 (maliban kung national holiday at bagong taon)
Dating numero: 080-5618-8615 (Maaaring matawagan hanggang ika-31 ng Marso taong 2015)