Ang mga nag mamay-ari ng sasakyan ay kailangang mag bayad ng tax ng sasakyan.

  • Mga kinakailangang mag bayad ng tax ng sasakyan:
    Mga may sasakyan noon o nagkaroon ng sasakyan simula ng ika-1 ng Abril.
  • Paano ang pag babayad ng tax:
    Ang tax notice ay ipapadala sa inyo sa unang linggo ng Mayo. Paki bayaran lamang po bago mag ika-2 ng Hunyo (Lunes), sa banko, postal office, convenience store, etc.
  • Paglilipat o pagbabago ng pangalan ng may-ari:
    Siguraduhin na kung ipagbibili ang sasakyan ay ipabago kaagad ang pangalan ng rehistro ng sasakyan. Kung hindi ito gagawin ay maaari kang magbayad ng tax kahit hindi na sayo ang sasakyan.