The Ministry of Justice ay naglagay ng telepono para sa konsultasyon na tinatawag na (NaviDial) ito ay para sa pag responde ng tawag ayon sa counseling ng karapatang pantao  para sa mga hindi marunong ng wikang Hapon.

Tumatanggap po kami ng tawag ayon sa counseling ng karapatang pantao kahit saang sulok ng bansang Hapon.

Sa mga tinanggihan para mangupahan sa apartment, pagkakaiba ng kultural na hindi tanggapin at iba pa ay mangyaring tumawag po lamang.

[Telephone number] 0570-090911 (Kapag tumawag po sa call center ang charge po ng tawag ay sa inyo)

[Araw at oraw na bukas] Weekdays (maliban sa katapusan ng taon at bagong taon) 9:00 to 17:00

[Mga wika] English, Chinese, Korean, Filipino, Portuguese, Vietnamese