Ipapaalam namin sa inyo ang tungkol sa impormasyon sa bagong coronavirus.

Home page ng Ministry of Health, Labor and Welfare

Para sa karagdagang impormasyon sa bagong coronavirus, mangyaring tingnan ang website ng Ministry of Health, Labor and Welfare.

Tungkol sa bagong impeksyon sa coronavirus

Alaming mabuti ang tungkol sa bagong coronavirus.

(Ingles) Novel Coronavirus (COVID-19)|Ministry of Health, Labour and Welfare. Government of Japan|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

Bagong Coronavirus Infectious Disease (COVID-19) Multilingual na Impormasyon

Ipapaliwanag namin sa iba’t ibang wika ang tungkol sa kung ano ang dapat gawin para maiwasan ang coronavirus, kung ano ang gagawin para maiwasan itong maipasa sa ibang tao, at mga consultation desk sa buong bansa.

Impormasyon ng bakuna sa maraming wika

Ipinapaliwanag ang tungkol sa bakuna, mga pamamaraan at dokumento ng inoculation, mga consultation desk kung sakaling magkaroon ng problema, at kung paano haharapin ang mga side reaction sa iba’t ibang wika.

Tungkol sa trabaho at suporta sa pamumuhay

May suporta para sa mga taong may problema sa kanilang pamumuhay.

Mangyaring tingnan ang pahinang ito.

Para sa mga nangangailangan ng pera para sa pang araw-araw na pamumuhay

Tungkol sa sistema ng living welfare fund loan

Mayroong pansamantalang sistema ng pang-emerhensiyang pautang para sa mga taong nangangailangan ng pera dahil sa pag-alis o kawalan ng trabaho dahil sa mga epekto ng bagong impeksyon sa coronavirus.

Mangyaring tingnan ang pahinang ito.

Pansamantalang espesyal na benepisyo para sa mga sambahayan na hindi kasama sa buwis sa paninirahan (idinagdag noong ika-16 ng Pebrero 2022)

Habang tumatagal ang epekto ng impeksyon ng coronavirus nang mahabang panahon, ay makakatanggap ng 100,000 yen ang bawat sambahayan at sanbahayan na walang residence tax, atbp., upang ang mga taong nahaharap sa iba’t ibang kahirapan ay agad na makatanggap ng suporta para sa kanilang pamumuhay at mga kabuhayan (Temporary special benefits) ay babayaran.

Mangyaring tingnan ang pahinang ito.

Para sa mga nahihirapan sa pag babayad ng upa

Pansamantala, babayaran ang halaga ng renta sa mga maaaring mawalan ng bahay na matitirhan dahil huminto sila sa kanilang mga trabaho o nawalan ng trabaho dahil sa impeksyon sa coronavirus.

Mangyaring tingnan ang pahinang ito.

Para sa mga nahihirapang magbayad ng prefectural taxes

Kung ang inyong kita ay nabawasan dahil sa mga epekto ng bagong impeksyon sa coronavirus, maaari mong ipagpaliban ang pagbabayad ng prefectural tax (automobile tax type discount, local corporation three taxes, atbp.) nang hanggang isang taon nang walang atraso.

Mangyaring tingnan ang pahinang ito.

Para sa mga dayuhang nagtatrabaho sa kumpanya

Kahit na masama ang pamamahala ng kumpanya dahil sa bagong coronavirus, hindi pinahihintulutan na tratuhin ang mga dayuhang manggagawa na dehado kumpara sa mga Hapon dahil sila ay mga dayuhan. Pakitingnan ang mga pahina ng bawat wika sa ibaba para sa mga detalye.

(Tagalog) Para sa mga dayuhang nagtatrabaho sa kumpanya

Kapag sinabi ng kumpanya na magpahinga dahil sa bagong coronavirus

Para sa mga manggagawang pinagpahinga dahil sa epekto ng bagong impeksyon sa coronavirus at upang maiwasan ang pagkalat nito, ang mga hindi makatanggap ng sahod (leave allowance) sa panahon ng bagong impeksyon sa coronavirus ay babayaran ang suporta at mga benepisyo .

Mangyaring tingnan ang pahinang ito.

Kung nahawa ka ng bagong coronavirus sa trabaho

Kung malinaw na nahawa ka sa trabaho, sasaklawin ka ng insurance ng kabayaran sa aksidente ng mga manggagawa.

Mangyaring tingnan ang pahinang ito.

Aplikasyon ng mga dayuhan para sa paninirahan

Para sa karagdagang impormasyon sa mga aplikasyon sa paninirahan, atbp., mangyaring tingnan ang website ng Immigration Bureau ng Japan.

Paghawak ng mga aplikasyon para sa paninirahan para sa mga taong nahihirapang bumalik sa Japan

Ipinapaliwanag dito na ang aplikasyon para sa paninirahan ng mga hindi makakabalik sa Japan dahil sa impluwensya ng coronavirus, at ang mga kinakailangang pamamaraan para sa mga hindi makakabalik sa Japan at nais na magtrabaho ng part-time.

Tungkol sa muling pagpasok ng mga nagbabalak na pumasok sa Japan at mga umalis ng Japan na may re-entry permit.

Ipinapaliwanag dito kung paano haharapin ang mga taong papasok sa Japan o hindi makapasok sa Japan dahil sa epekto ng coronavirus sa panahon ng muling pagpasok at pag-alis.

Aplikasyon para sa pagpapalabas ng status ng sertipiko ng paninirahan

Ipinapaliwanag dito kung paano pangasiwaan ang validity period ng status ng residence certificate at kung paano mag-apply para sa pagpapalabas ng certificate of residence status para sa mga lumampas sa expiration date.

Paalala mula sa Shimane International Center

Pangkalahatang Konsultasyon ng Shimane Multikultural One-Stop Center

Nai-set up ng Shimane International Center ang Pangkalahatang Konsultasyon ng Shimane Multikultural One-Stop Center.

Libre ang konsultasyon sa mga wikang banyaga.

Kung nag-aalala tungkol sa coronavirus, mangyaring tumawag sa One Stop Center.

Maglalaan ang one-stop center ng interpreter para makatawag sa mga espesyal na institusyon sa banyagang wika.

[Numero ng telepono] 070-3774-9329 (may singil sa tawag)

[Petsa at oras ng pagtanggap] 9:00 am hanggang 5:00 pm (hindi kasama ang mga holiday, holiday, Disyembre 29 hanggang Enero 3) 

[Mga sinusuportahang wika] (20 wika)

Ingles, Tsino, Tagalog (Philippines), Portuguese (Brazil), Vietnamese, Korean, Nepali, Indonesian, Thai, Spanish, Myanmar, Khmer (Cambodia), Russian, French, German, Italian, Malay, Mongolian, Sinhala, Hindi

Paalala mula sa Shimane Prefecture

Home Page ng Shimane Prefecture

Home Page ng Shimane Prefecture (Para sa mga Dayuhan)

Para sa mensahe mula sa Gobernador ng Shimane Prefecture, mangyaring tingnan ang website ng Shimane Prefecture sa itaas (Para sa mga dayuhan).

Iba pa

Site portal ng suporta sa pamumuhay ng dayuhan

Ang Immigration Bureau of Japan ay nag-set up ng “Foreigner Life Support Portal Site” kung saan makikita ang impormasyong ibinigay ng pambansang pamahalaan sa iyong piniling wika.

Mayroon ding maraming impormasyon tungkol sa bagong coronavirus.

20 wika ng Balita at Impormasyon sa Pag-iwas sa Kalamidad-Mga Link para sa Balitang Multilingguwal at Impormasyon sa BOSAI

Nagpapadala ang NHK World JAPAN ng iba’t ibang balita tulad ng pinakabagong impormasyon tungkol sa corona at impormasyon sa pag-iwas sa sakuna sa maraming wika.

Multilingual na flowchart “Daloy kapag naging positibo sa corona”

Ang MINNA (Migrants’ Neighbor Network & Action) ay nag-compile ng isang multilinggwal na flow chart kung ano ang gagawin pagkatapos na naging positibo sa PCR test. (Nakasulat sa wikang Hapon, Ingles, Tsino, Nepali, at Vietnamese)

Daloy kapag naging positibo sa corona

Ang leaflet ng paglikas na may kaugnayan sa bagong impeksyon sa coronavirus

Ang Fire and Disaster Management Agency ay gumawa ng leaflet na nagpapaliwanag ng mga sitwasyong hindi mahawahan ng coronavirus kapag lumikas.