Ito ay isang abiso mula sa Immigration Services Agency of Japan.

Para sa mga teknikal na intern atbp. na nawalan ng trabaho dahil sa epekto ng lumalaganap na COVID-19 at nahihirapang ipagpatuloy ang pagsasanay, ipapahintulot ang katayuan ng paninirahan na “Tiyak na Aktibidad (maaaring magtrabaho)” hanggang isang taon upang muling magkatrabaho at magpatuloy magtrabaho ang mga dayuhang manggagawabilang espesyal na hakbang sa panahong ito.

Kung pinilit na tumigil sa pagtatrabaho sa kumpanya at nahihirapang maghanap ng ibang kumpanya, maaari kang makahanap ng trabaho na may pambansang suporta.

Mangyaring tingnan ang leaflet para sa mga detalye.

Tagalog

Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan po lamang sa iyong lokal na Immigration Services Agency o sa branch office. Maaari din pong gamitin ang interpreter sa telepono sa One Stop Center.