Bilang isang panukala sa pagsuporta sa mga nahihirapang bayaran ang upa sa kanilang kasalukuyang tinitirhan dahil sa pagbaba ng kita dahil sa pagsasara ng negosyo, atbp, kami po ang magbabayad ng upa sa namamahala ng kanilang tirahan, sa pamamagitan ng mga lokal na munisipyo.
Dahil sa pagkalat ng bagong impeksyon ng coronavirus, ang mga dayuhang residente na nangangailangan sa pamumuhay ay kwalipikado rin sa pagbabayad.

Para sa mga detalye, mangyaring tingnan ang leaflet.

English

Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa consultation counter ng iyong munisipalidad. Maaari mo ring gamitin ang One Stop Center para sa interpreter sa telepono.