Ang Ministry of Health, Labor at Welfare, ay magbibigay ng impormasyon ng suporta sa mga taong nagkakaproblema sa pamumuhay sa maraming wika.
Ipapahayag ito sa pahinang ito.

Japanese

Bilang karagdagan, ang impormasyon sa ibat-ibang wika tungkol sa coronavirus ay makikita sa website ng Ministry of Health, Labor and Welfare.