Ang Shimane Prefecture at Shimane International Center ay naghahanap ng mga sasali sa 3rd term ng SIC Japanese Language Visit Course para sa taong 2021.

Para sa mga dayuhang residente na nais matuto ng wikang Hapon ngunit “walang klase sa wikang Hapon na malapit” o “Hindi pareho ang araw ng dayoff sa trabaho sa araw ng klase ng wikang Hapon”, para sa may ganitong dahilan ay mayroon pong malapit guro na magtuturo ng wikang Hapon.

Maaari ding mag-aral online para sa termo ito.

Sa kursong ito, matututunan ang simpleng Hapon upang makipag-usap sa mga Hapon sa paligid mo. (Ang mga may higit na kakayahan sa pag-sasalita ng wikang Hapon ay maaaring tanggihan ang pag-sali.)

Ang pangalawang panahon ng pag-aaral ay mula Oktubre hanggang Enero 2022.

Libre ang pag-sali.

Kung nais mong lumahok, mangyaring punan ang pahina ng WEB application at Mangyaring mag-apply sa Shimane International Center mula ika-20 ng Oktubre (Miyerkules) hanggang ika-15 ng Nobyembre (Lunes). Ang kapasidad ay hanggang 30 pares, at kung maraming mga aplikante, ito ay magiging isang loterya.(Maaari pang mag-parehistro)

Para sa mga detalye, mangyaring tingnan ang polyeto.

Flyer

English

URL para sa pag-aaplay

Tagalog: https://www.sic-info.org/visit-course/learner-registration-tg/