Ito ay isang paunawa mula sa Office for Novel Coronavirus Disease Control, Cabinet Secretariat, Government of Japan.

Upang lubusang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon sa mga pagdiriwang kung saan lalahok ang mga dayuhang residente, ay gumawa po kami ng isang polyeto sa maraming wika (18 mga wika) na nagbubuod ng mga puntong dapat tandaan sa mga kaganapan at hapunan. Sa leaflet, nag-post din po kami ng isang link sa desk ng konsultasyon sa telepono at impormasyon tungkol sa suporta sa pamumuhay para sa mga dayuhang residente.

Maaari mong i-download ang mga leaflet mula sa website ng  Office for Novel Coronavirus Disease Control, Cabinet Secretariat, Government of Japan o tingnan ang mga sumusunod.

Mga puntong dapat tandaan upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon

  • Huwag dumalo sa pagdiriwang o pagtitipon na may kainan Kung masama ang pakiramdam.
  • Iwasan ang dumalo sa mga pagdiriwang o pagtitipong may kainan na malamang na mangyaring sarado, siksikan, magkakalapit at ang mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa impeksyon ay hindi lubusang sinusunod. Iwasang dumalo lalo na sa mga maraming taong mag-iipon-ipon, gaya ng mga kaganapang maaaring magsipaglitawan ang malalakas na tinig, party at iba pa.
  • Kung dadalo naman sa mga pagdiriwang o pagtitiponng may kainan, tiyakin ang angkop na distansya sa kapwa, mag hand sanitizer, gumamit ng mask, pigilan na makipag-usap sa malakas na tinig at iba pa, sumunod sa angkop na hakbang sa pag-iwas sa impeksyon.
  • Huwag iminom ng alak ng marami at aabutin na ng hating gabi sa kalye man o restawran, ang pagdalo sa kaganapang pangrelihiyon, katangian ng kultura, subalit iwasang gawin hanggat maaari.
  • Kung kinakailangan, isaalang-alang ang mga bagong paraan kung paano magiging masaya gaya nang pagdalo sa pagdiriwang online o paggugol ng oras kasama ang pamilya sa bahay.
  • Tumawag sa consultation window at iba pa sa inyong tinitirhan na munisipyo kung may hinalang nahawaan ng impeksyon ng COVID-19, na may mga katanungan at iba pa ukol sa pagpapatingin at iba pa sa institusyong medikal.

(Tagalog)