Para sa mga nag-iisang magulang na may mababang-kinikita at nagpapalaki ng anak at nagtatrabaho nang mag-isa, ang pansamantalang espesyal na benepisyo ay ipagkakaloob upang suportahan ang mga solong magulang na nahaharap sa kahirapan, tulad ng pagtaas ng pasanin sa pagpapalaki ng bata at mababang kita dahil sa mga epekto ng bagong coronavirus.

Para sa iba pang impormasyon, tingnan lamang po ang leaflet sa ibaba.

Tagalog

* Mangyaring tingnan ang website ng Ministry of Health, Labor and Welfare.