Ang impormasyon ay nai-post sa website ng Ministry of Justice noong Hunyo 26.
Mangyaring suriin ang sumusunod para sa mga pamamaraan ng muling pagpasok.

◎ Para sa mga permanenteng residente na may re-entry permit hindi makakapasok muli sa Japan sa loob ng wastong panahon dahil sa bagong impeksyon sa coronavirus (mula Hunyo 29, 2019)

English

Para sa mga detalye kung paano ang proseso ng iba’t ibang mga aplikasyon para sa paninirahan at mga aplikasyon para sa paglalabas ng isang sertipiko na Karapat-dapat para sa mga residente, mangyaring tingnan ang website ng Ministry of Justice.