Impormasyon tungkol sa special fixed benefits mula sa The Ministry of Internal Affairs and Communications.
JPY 100,000 yen sa bawat tao ang halaga ng benepisyo na ito.

Sino ang makakatanggap ?

Ang mga nakarekord na, sa Basic Resident Rekord sa araw ng Abril 27, 2020 ay maaaring makatanggap.

Kasama din ba ang mga residenteng dayuhan sa benepisyong ito ?

Makakatanggap din ang mga residenteng dayuhan kung nakarehistro na, sa “Basic Resident Register” hanggang sa araw ng Abril 27, 2020.

Gayundin, ang mga dayuhan na nandidito at “Short-term Stay” ang kanilang visa o kaya nag-ooverstay, hindi makakakuha ng benepisyo dahil wala sa “Basic Resident Register”.

Mula kailan ?

Ipapadala sa inyo ang application form sa pamamagitan ng mail sa lalong madaling panahon. Magkakaiba depende sa munisipalidad kung mula anong petsa ang pagtanggapan.

Mag-apply lamang po kayo sa loob ng 3 buwan mula sa unang araw ng pagtanggapan.

Para sa iba pang detalye, paki tingnan po lamang ang leaflets sa ibaba.

Tagalog

Paki click lamang po dito para sa website ng the Ministry of Internal Affairs and Communications

Paano pil-apan ang aplikasyon para sa espesyal na maayos na benepisyo

I-click dito para sa video kung paano susulatan ang application form mula sa ORJ at soeasy
* Ang estilo ay maaaring magkakaiba depende sa kung saan ka nakatira.