Maaaring kumonsulta tungkol sa mga impormasyon ng legal na sistema ng Japan gamit ang iba’t-ibang wika sa pamamagitan ng interpreter tulad ng Spanish, Portuguese, English, Chinese, at Korea sa telepono 0570-078377 (Onayami Nainai).

Kung mayroong problema, mangyaring makipagugnayan lamang po sa amin.

Impormasyong multilingual serbisyo ng Houterasu