Upang tumugon sa mga katanungan karapatang pantao, para sa mga dayuhang hindi marunong mag salita ng wikang Hapon, ang Ministry of Justice ay nagtatag ng mga numero ng telepono na may interpreter sa wikang Ingles at Intsik  (Navi dial).

Ang Navi dial na ito ay maaaring tumanggap ng konsultasyon kahit saang bansa.

Maaaring ikonsulta ang mga problema tulad ng hindi patas na diskriminasyon, bullying sa lugar ng trabaho at mga paaralan, at mga normal na mga problema, tulad ng paninirang-puri, panghihimasok sa privacy sa Internet, huwag mamoroblemang mag-isa, mangyaring makipag-ugnay po lamang  sa amin.

  • Ingles :0570-090911
  • Intsik :0570-050110

Konsultasyon para sa mga dayuhan