Ang mga boluntaryong interpreter ay mag-uumpisa simula ika-17 ng Hunyo, 2022 tulad ng sumusunod.

Ipagpapatuloy namin ang pagpapadala sa larangan ng “kalusugan at kapakanan”. (Hindi kasama ang mga konsultasyon sa mga sintomas ng sipon, lagant at iba pa )

Depende sa pagkalat ng bagong impeksyon sa coronavirus, maaari itong masuspinde muli.

Uri ng interpretasyon na ipagpapatuloy ang pagpapadala

 • Larangan ng Medikal (hindi kasama ang mga sintomas ng sipon, tulad ng konsultasyon sa isang ospital)
 • Kalusugan at welfare (mga pagbisita sa tahanan, pagsusuri sa kalusugan, atbp.)
 • Edukasyon (panayam sa paaralan, atbp.)
 • Mga pamamaraang pang-administratibo (mga pamamaraan para sa mga sentro ng lisensya at mga bulwagan ng lungsod, atbp.)

Paraan ng paghiling

 1. Mangyaring humiling mula sa pahina ng Community Interpreter Volunteer.
 2. Magpapadala ang SIC ng isang slip ng kumpirmasyon sa kliyente para maiwasan ang pagkalat ng bagong impeksyon sa coronavirus. Mayroon kaming mga katanungan tungkol sa iyong pisikal na kalagayan at tungkol sa paglabas sa prefecture. Paki sagutan po lamang.
 3. Kapag natanggap ng SIC ang slip ng kumpirmasyon, magpapasya kami kung maaaring magpadala. Kung okay na magpadala, mag-aayos kami ng isang interpreter. Kung hindi kami makapagpadala, gagabayan ka namin sa isang interpreter sa telepono.
 4. Sa araw ng pagpapadala ng interpreter, susuriin namin muli ang iyong pisikal na kondisyon. Kung hindi ka namin makontak, hindi kami magpapadala ng interpreter.
 5. Mangyaring magpadala ng report pagkatapos ng interpretasyon.

Mga dapat pag-ingatan kapag nagpadala ng interpreter

 • Kapag hindi ka nagsumite ng slip ng kumpirmasyon upang maiwasan ang pagkalat ng bagong impeksyon sa coronavirus, o kung hindi ka namin makontak sa araw ng interpretasyon, hindi kami magpapadala ng boluntaryong interpreter.
 • Kung ang kliyente, ang taong nakatira kasama ang kliyente, o ang taong dumadalo sa interpreter ay may sintomas tulad ng lagnat, matinding pagkapagod (malaise), dyspnea (dyspnea), o pag-ubo, hindi namin maipadala ang interpreter na boluntaryo. Gagabayan ka namin sa interpreter ng telepono.
 • Kung nagpunta ka sa labas ng prefecture o balak mong lumabas sa prefecture sa loob ng 14 na araw mula sa araw ng interpreter, o kung makikipagkita ka sa labas ng prefecture sa loob ng 14 na araw, o kung balak mong makipagkita sa labas ng prefecture, depende sa pagkalat ng impeksyon sa Japan ay maaaring hindi maipadala.